Lagrådsremiss

Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs en ny lag med skyldighet för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet. Insatserna ska ges inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och sam-verkan med andra aktörer.

Ladda ner:

Omfattar inte andras ansvar

Landstingets ansvar ska inte omfatta insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. Koordineringsinsatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med denne.

Regeringen föreslår även att landstingen, om patienten samtycker till det, ska informera Försäkringskassan om en sjukskriven patient kan antas behöva rehabiliteringsåtgärder enligt socialförsäkringsbalken.

Ansvar för koordineringsinsatser

Ett landstings ansvar för koordineringsinsatser föreslås omfatta de patienter som landstinget är skyldigt att ge hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ett landsting ska dock få erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av ett annat landstings ansvar om landstingen kommer överens om det. Ett landsting föreslås också få sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen.

Patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patientskadelagen  föreslås bli tillämpliga på koordineringsinsatser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny lag om koordineringsinsatser

    Socialdepartementet har utrett en obligatorisk funktion som rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till behövliga lag- och förordningsändringar. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter

    Regeringen föreslår att det införs en ny lag med skyldighet för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet. Insatserna ska ges inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och sam-verkan med andra aktörer.

Proposition