Vissa frågor om avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

Ansvarig: Finansdepartementet, Regeringen

Lagrådsremissen innehåller två separata förslag. Det första förslaget rör allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialavgifter och det andra förslaget rör skattereduktionen för allmän pensionsavgift.

Ladda ner:

Det första förslaget rör allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialavgifter som betalas i överensstämmelse med EU-förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Kravet i inkomstskattelagen på att en person ska omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning om social trygghet för att få göra avdraget tas bort. Det förtydligas vidare att även avgifter som betalats i överensstämmelse med rådets förordning om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ska vara avdragsgilla.

Det andra förslaget i lagrådsremissen rör skattereduktionen för allmän
pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete och innebär att
skattereduktion endast ska göras för betald allmän pensionsavgift.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition