Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag på vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU.

Ladda ner:

Förslagen lämnas med anledning av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Det handlar om nya regler om överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (engelska: call-off stock). Det handlar också om skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och om gränsöverskridande kedjetransaktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)