Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.

Ladda ner:

Förslagen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra. Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor.

Förslagen omfattar även bl.a. bostads­rätts­föreningar, kooperativa hyres­rätts­föreningar, bank­aktiebolag, kredit­marknads­företag och försäkrings­företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

    Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.

Proposition (1 st)

  • Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

    Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.