Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en tillfällig ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Första–Fjärde AP-fonderna ska få överskrida nuvarande röstandelsbegränsning för innehav i enskilda svenska aktie-bolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats i Sverige. En förutsättning är att den överskjutande delen förvärvas i en nyemission av aktier.

Sådana innehav ska dock inte få överstiga 15 procent av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget. Om innehavet överskrider den begräns-ningen ska den överskjutande delen avvecklas så snart det är lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Den delen ska dock avvecklas senast när det kan göras utan förlust för AP-fonden.

Den del av ett innehav som överstiger den nuvarande begränsningen på 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget ska avvecklas senast sju år efter förvärvet av aktier genom nyemissionen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut