Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Tillfällig ändring i Första−Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 Diarienummer: Fi2020/03029/FPM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Finansdepartementet gällande promemorian Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 augusti 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.