Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i tryck­frihets­förordningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med före­skrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. följande:

 • Yttrande­frihets­grund­lagens territoriella tillämp­ningsområde utvidgas till att omfatta vissa satellit­sändningar av program som i dag anses utgå från utlandet men som har en mycket stark svensk anknyt­ning.
 • Bestäm­melser införs i tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen som ska möjlig­göra en tillämp­ning av skydds­lagens (2010:305) avbildnings­förbud på det grund­lags­skyddade området.
 • Den s.k. webb­sändnings­regelns tillämp­nings­område begränsas till att avse sådana aktörer som har grund­lags­skydd enligt data­bas­regeln.
 • Skyddet för den person­liga inte­griteten stärks genom att grundlags­skyddet för sök­tjänster som offentlig­gör person­uppgifter om lagöver­trädelser begränsas.
 • Yttrande­frihets­grundlagen ändras för att möjlig­göra villkor för och gransk­ning av public service-företagens program­verksamhet på internet.
 • Yttrande­frihets­grundlagens utrymme för krav på vidare­sändning av vissa program förtydligas och utvidgas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

  2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen på området i ett antal hänseenden.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i tryck­frihets­förordningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med före­skrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden.

Proposition (1 st)

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

  I propo­sitionen före­slås ändringar i tryck­frihets­förord­ningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden.