Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att det införs en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk.

Ladda ner:

Innebörden av förslaget är att sådan cykelförmån inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

I lagrådsremissen föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20 000 kronor.

Förslaget medför ändringar i inkomstskattelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2022

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut