Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattelättnad för cykelförmån Fi2021/01840

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås  skattelättnader för förmånscyklar. Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö, stadsutveckling och hälsa. I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 28 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut