Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid Fi2023/02107

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att företag som i en industrianläggning, eller i en anläggning för produktion av värme eller elektrisk kraft eller en kombination av dessa, har installerat en s.k. CCS-installation för avskiljning av koldioxid ur rökgaserna från anläggningen, ska kunna omfattas av den lägre energiskattenivån om 0,6 öre per kilowattimme för den el som förbrukas i CCS-installationen. Befrielse från skatt sker genom återbetalning efter ansökan från förbrukaren. Återbetalning ges endast för den del av den betalda skatten som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.