Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018 Fi2017/01244/S2

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2018 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2018, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att koldioxidskatten höjs för bränslen som
förbrukas i vissa anläggningar som omfattas av EU:s system för handel
med utsläppsrätter. Höjningar föreslås för bränslen som förbrukas i
kraftvärmeanläggningar samt för bränslen som förbrukas vid annan
värmeproduktion inom handelssystemet än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion.

I promemorian föreslås vidare skattenedsättningar på energiskatt på el
för värmeföretag. Det föreslås att värmeföretagen ska ges rätt till
återbetalning av skatt dels för förbrukning av el för framställning av
värme och kyla för leverans till datorhallar, dels för s.k. hjälpförbrukning
av el som sker för produktion av värme och kyla för leverans till vissa
nedsättningsberättigande ändamål, bl.a. förbrukning i datorhallar och i
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Det föreslås även att
värmeföretagen ska vara stödmottagare i dessa fall samt för de befintliga
skattenedsättningar som finns för värmeföretagens leveranser till
nedsättningsberättigande ändamål. Det föreslås också bestämmelser om
uppgiftslämnande samt om vissa begränsningar när det gäller möjligheterna att ta del av skattenedsättningarna.

I promemorian föreslås att försäkranssystemet för energiskatt på el slopas samtidigt som möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas till ändamål som har omfattats av försäkranssystemet. En återbetalningsmöjlighet införs för de inte är skattskyldiga men som förbrukar el för dessa ändamål. Vidare föreslås sänkt förbrukningsgräns för kvartalsvis återbetalning av energiskatten på el som förbrukas i större datacenter eller i industriell tillverkningsprocess samt att det för godkännande som frivilligt skattskyldig ska vara tillräckligt med en årlig elförbrukning för de nedsättningsberättigande ändamålen om mer än 10 gigawattimmar.

I promemorian föreslås även att den lägre energiskattenivån på el som gäller för el som förbrukas i större datacenter utvidgas till att även omfatta anläggningar med installerad effekt om minst 0,1 megawatt.

I promemorian föreslås en årlig omräkning av skattesatserna för naturgrus, avfall, kemikalier i viss elektronik och flygresor grundad på faktiska förändringar i konsumentprisindex för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) bereds för närvarande inom Regeringskansliet. För naturgrusskatten och avfallsskatten föreslås den årliga omräkningen även beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten genom en schablonuppräkning med två procentenheter.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition