Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att koldioxidskatten höjs för bränslen som förbrukas i vissa anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Höjningarna gäller bränslen som förbrukas i kraftvärmeanläggningar samt bränslen som förbrukas vid annan värmeproduktion inom handelssystemet än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion.

I lagrådsremissen föreslås vidare skattenedsättningar på energiskatt på el för värmeföretag. Värmeföretagen ska ges rätt till återbetalning av skatt dels för förbrukning av el för framställning av värme och kyla för leverans till datorhallar, dels för s.k. hjälpförbrukning av el som sker för produktion av värme och kyla för leverans till vissa nedsättningsberättigande ändamål, bl.a. förbrukning i datorhallar och i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Värmeföretagen ska vidare vara stödmottagare i dessa fall samt för de befintliga skattenedsättningar som finns för värmeföretagens leveranser till nedsättningsberättigande ändamål. Det föreslås också bestämmelser om uppgiftslämnande samt om vissa begränsningar när det gäller möjligheterna att ta del av skattenedsättningarna.

I lagrådsremissen föreslås att försäkranssystemet för energiskatt på el slopas samtidigt som möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas till ändamål som har omfattats av försäkranssystemet. En återbetalningsmöjlighet införs för dem som inte är skattskyldiga men som förbrukar el för dessa ändamål. Vidare föreslås sänkt förbrukningsgräns för kvartalsvis återbetalning av energiskatten på el som förbrukas i större datacenter eller i industriell tillverkningsprocess samt att det för godkännande som frivilligt skattskyldig ska vara tillräckligt med en årlig elförbrukning för de nedsättningsberättigande ändamålen om mer än 10 gigawattimmar.

I lagrådsremissen föreslås även att den lägre energiskattenivån på el som gäller för el som förbrukas i större datacenter utvidgas till att även omfatta anläggningar med installerad effekt om minst 0,1 megawatt.

I lagrådsremissen föreslås en årlig omräkning av skattesatserna för naturgrus, avfall och kemikalier i viss elektronik grundad på faktiska förändringar i konsumentprisindex för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår. För naturgrusskatten och avfallsskatten ska den årliga omräkningen även beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten genom en schablonuppräkning med två procentenheter.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi, lagen om skatt på naturgrus, lagen om skatt på avfall, lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik och skatteförfarandelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition