En ökad differentiering av strandskyddet

Publicerad

I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck.

Ladda ner:

Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.

Det föreslås att lättnader i strandskyddet ska gälla i så kallade strandnära utvecklingsområden. Strandskyddsområdet vid små sjöar och smala vattendrag upphävs. I stället säkerställs fri passage. Regeringen föreslås också kunna meddela föreskrifter om att strandskydd inte ska gälla vid sjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats för vissa syften, bland annat för att genomföra klimatanpassningsåtgärder.

Det föreslås att strandskyddet ska stärkas och förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.

Ändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av strandskyddet

  En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Slutredovisningsdatumet för utredningen är framflyttat till den 15 december 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

  Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ökad differentiering av strandskyddet

  I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck.

Proposition (1 st)

 • En ökad differentiering av strandskyddet

  I denna proposition lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för strandnära bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.