Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78

Publicerad

Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Ladda ner:

Utredaren skulle bl.a.

 • identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan differentieras med hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck samt förutsättningar för djur- och växtliv och ange hur dessa förhållanden kan mätas och sättas i relation till varandra,
 • föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande,
 • föreslå de författningsändringar som krävs i dagens strandskyddsregler för att den variation av skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag i strandskyddsreglerna utifrån de skäl som anges inledningsvis,
 • utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avseende på hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika delar av Sverige,
 • vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen enligt ovan, samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt och legitimt strandskydd,
 • beakta möjligheten till regelförenklingar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av strandskyddet

  En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Slutredovisningsdatumet för utredningen är framflyttat till den 15 december 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

  Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ökad differentiering av strandskyddet

  I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck.

Proposition (1 st)

 • En ökad differentiering av strandskyddet

  I denna proposition lämnas lagförslag som ökar differentieringen av strandskyddet så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag och det skapas bättre förutsättningar för strandnära bostäder och näringsverksamheter, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden med lågt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.