Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att åtgärda problemen med fordonsmålvakter och den därmed sammanhängande brottsligheten. Regeringen ges ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om flyttning av fordon vilket, om det utnyttjas, innebär att flyttning av fordon kan ske i fler fall. Vidare innebär förslagen att möjligheten att i efterhand ändra förutsättningarna för att kunna flytta ett fordon tas bort. Därutöver måste den som vill återfå ett fordon som har flyttats på grund av fordonsrelaterade skulder först betala samtliga dessa skulder.

Ladda ner:

Det föreslås också att uppställningstiden för ett flyttat fordon i vissa fall ska kortas från nuvarande tre månader till en månad. Om en försäljning av ett flyttat fordon kan förväntas ge ett överskott, ska det säljas. Försäljningsintäkterna ska i första hand användas för att betala kostnaderna för flyttningen och i vissa fall fordonsägarens fordonsrelaterade skulder. I lagrådsremissen anges vidare att regeringen avser att återkomma med ytterligare förslag och förordningsändringar, som också syftar till att motverka problemen med fordonsmålvakter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

    Utredarens huvuduppdrag har varit göra en fullständig översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Syftet med utredningen har varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna samt att minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

    I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att åtgärda problemen med fordonsmålvakter och den därmed sammanhängande brottsligheten. Regeringen ges ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om flyttning av fordon vilket, om det utnyttjas, innebär att flyttning av fordon kan ske i fler fall. Vidare innebär förslagen att möjligheten att i efterhand ändra förutsättningarna för att kunna flytta ett fordon tas bort. Därutöver måste den som vill återfå ett fordon som har flyttats på grund av fordonsrelaterade skulder först betala samtliga dessa skulder.

Proposition