Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag på ändringar i jordförvärvslagen (1979:230) som syftar till att hindra att juridiska personer förvärvar lantbruksegendom från fysiska personer utan att lagens bestämmelser om förvärvstillstånd blir tillämpliga.

Ladda ner:

Förslaget innebär att definitionen av lantbruksegendom utvidgas till att omfatta inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som därefter inte varit föremål för fastighetstaxering.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)