Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort. Det innebär att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Förslaget medför tidsmässiga och ekonomiska besparingar för många företag, framför allt eftersom de slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid.

Dessutom föreslås en modernisering av regeln om s.k. kombiuppdrag. Ett sådant uppdrag innebär att ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för biträde vid bokföringen och för revision. Den nuvarande regleringen är svårtillämpad i en modern kontext och den föreslagna moderniseringen leder till att företagen får lättare att anlita en revisor och samtidigt använda de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)

  Regeringen beslutade den 30 april 2020 kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (dir. 2020:48). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2020. Utredningstiden förlängdes den 24 september 2020 till den 28 februari 2021 (dir. 2020:97). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2021.

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)

  Regeringen beslutade den 30 april 2020 kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (dir. 2020:48). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället redovisas senast den 28 februari 2021.

 • Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

  En särskild utredare ska dels utreda och lämna förslag till förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretagande, dels överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Utredaren ska även se över revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag. Syftet med uppdraget är att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för berörda företag och att ge bättre förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

  Utredningen lämnar följande konkreta förslag till förenklingar av regelverk för mikroföretagande (1) avskaffande av hotelltillståndet, (2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden, (3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider. Utredningen föreslår också att flera andra identifierade regelförenklingar bör beredas eller utredas vidare.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

Laddar...