Proposition från Justitiedepartementet

Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny försäkringsavtalslag. Lagen ska ersätta 1927 års lag om försäkringsavtal och 1980 års konsumentförsäkringslag. Genom reformen görs en nödvändig modernisering av lagstiftningen. Grundsyftet med reformen är att ge försäkringstagarna ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar. Samtidigt utformas det enskilda skyddet så att man också underlättar för försäkringsbolagen att bedriva en ekonomiskt rationell och konkurrenskraftig verksamhet som tillgodoser det försäkringsbehov som finns i samhället. Lagen ska reglera konsumentförsäkringar (t.ex. hemförsäkringar, villaförsäkringar, fordonsförsäkringar och reseförsäkringar), företagsförsäkringar och personförsäkringar (livförsäkringar, sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar). Den ska även reglera gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar. Lagen ska innehålla bestämmelser om bl.a. - vad försäkringsbolagen ska vara skyldiga att informera om före och efter avtalet, - i vilka fall det finns en rätt till försäkring, - när försäkringstagaren och försäkringsbolaget får säga upp försäkringen, - vilka begränsningar som försäkringsbolaget får ställa upp för sitt ansvar, - när och hur premien behöver betalas, - hur försäkringsersättningen ska beräknas, - hur skaderegleringen ska gå till, - vem som har rätt till försäkringsersättningen, - hur försäkringstagaren kan förfoga över sin personförsäkring, t.ex. genom ett förmånstagarförordnande, och - vilket skydd som finns mot utmätning. Väsentligt är också att det införs en lagstiftning för gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.