Proposition från Kulturdepartementet

Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning Prop. 2004/05:22

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att diskriminering som har samband med sexuell läggning skall vara förbjuden inom det sociala området, det vill säga socialtjänsten m.m, socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Förslaget genomförs genom att förbuden mot diskriminering i 10-13 §§ lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering utvidgas till att - utöver diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning - även omfatta sexuell läggning. Vidare föreslås att förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning inte skall innebära något hinder mot att tillämpa bestämmelserna i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.