Proposition från Kulturdepartementet

Ett utvidgat skydd mot diskriminering prop. 2002/03:65

Publicerad Uppdaterad

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om förbud mot diskriminering och förslag till ändringar i 1999 års arbetsrättsliga lagar med förbud mot diskriminering.

Ladda ner:

Vidare föreslås ändringar i lagen (2001:1296) om likabehandling av studenter
i högskolan och följdändringar i ett antal andra lagar.

Den föreslagna lagstiftningen är ett led i genomförandet av två EG-direktiv.

En ny diskrimineringsgrund – ”religion eller annan trosuppfattning” – föreslås. Att trakasserier och instruktioner att diskriminera en person är former av diskriminering skall
enligt förslaget uttryckligen framgå av lagarna. Vidare föreslås en ny
uttrycklig bevisregel som uttrycker EG-rättsliga principer för bevisprövningen.

Diskrimineringsförbud skall gälla i fråga om diskrimineringsgrunderna
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning och funktionshinder i fråga om
– arbetsmarknadspolitisk verksamhet,
– start eller bedrivande av näringsverksamhet,
– yrkesutövning,
– medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer, och
– varor, tjänster och bostäder.

Därutöver föreslås diskrimineringsförbud som gäller etnisk tillhörighet
och religion eller annan trosuppfattning i fråga om
– socialtjänsten, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag,
– socialförsäkringen och anslutande bidragssystem,
– arbetslöshetsförsäkringen och
– hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

Lagen om förbud mot diskriminering och de övriga lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2003.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett utvidgat skydd mot diskriminering

    Propositionen innehåller förslag till en ny lag om förbud mot diskriminering och förslag till ändringar i 1999 års arbetsrättsliga lagar med förbud mot diskriminering.