Morgondagens nyheter - nya villkor för driftsstödet till dagstidningar ID-nummer: Prop 2005/06:201

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

Förslag till ändringar av reglerna för driftsstöd till dagstidningar. Kravet på andelen eget redaktionellt innehåll som en dagstidning minst måste innehålla för att uppbära presstöd föreslås höjas från 51 till 60 procent.

Ladda ner:

Det föreslås också att bidragsnivåerna för låg- och medelfrekventa tidningar samt högfrekventa dagstidningar som inte är storstadstidningar höjs med 10 procent. Det maximala stödbeloppet till storstadstidningar minskas etappvis under tre år.

För att stimulera lågfrekventa tidningar att öka sin upplaga föreslås att fler bidragsnivåer baserade på antalet abonnenter införs i presstödsförordningen. Driftsstödsberättigade dagstidningar som ges ut en dag i veckan skall också stimuleras att öka sin utgivningsfrekvens.

Samtidigt sänks kraven på lägsta upplaga för att bli driftsstödsberättigad från 2 000 till 1 500 abonnerade exemplar.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007.