Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Prop. 2006/07:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås de ändringar i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet som motiveras av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (nya EMC-direktivet). Vidare föreslås att straffbestämmelsen i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet endast ska avse överträdelser av föreskrifter som meddelats av regeringen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2007.
Laddar...