Proposition från Finansdepartementet

Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag 2008/09:155

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som krävs för att införa förvärvsdirektivet (direktiv 2007/44/EG om förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn). Direktivet reglerar den ägarprövning som ska ske vid vissa större förvärv av aktier eller andelar i kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsföretag.

Lagändringarna innebär bland annat att det tydligare anges vad Finansinspektionen får väga in vid sin bedömning, och hur myndighetens handläggning ska gå till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.