Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Säkerheter vid clearing hos central motpart Prop. 2013/14:111

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 16 augusti 2012 trädde EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Förordningen är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Genom EU-förordningen har även EU-direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (det s.k. finality-direktivet) ändrats.

I denna proposition föreslås ändringar i konkurslagen, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om kontoföring av finansiella instrument och lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen).

Lagändringarna syftar i huvudsak till att undanröja eventuella konflikter eller oklarheter mellan förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister och svensk rätt. Ändringarna i lagen om handel med finansiella instrument och avvecklingslagen genomför också ändringen i finality-direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
___________________________________________________________
Riksdagen fattade den 28 maj 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...