Proposition från Utrikesdepartementet

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Prop. 2016/17:215

Publicerad

I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater uttryckta i det svenska referenssystemet SWEREF 99. Lagen ersätter dels nuvarande lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, dels berörda bestämmelser i nuvarande lagstiftning om kontinentalsockeln och om Sveriges ekonomiska zon. Det föreslås även vissa följdändringar i andra lagar.

Ladda ner:

Koordinaterna har mätts in eller beräknats i enlighet med folkrättsliga
principer, inklusive bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention av den
10 december 1982. Koordinater för punkter som är fastställda i överenskommelser med omkringliggande grannstater har, där så behövts, transformerats till SWEREF 99 från respektive avtal. Förslaget gör det möjligt för Sverige att redovisa officiella gränser och avgränsningslinjer i havet digitalt.

Vidare föreslås en ny lag som inrättar en angränsande zon runt Sveriges kust i direkt anslutning till territorialhavet, högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Inom zonen får Sverige utöva nödvändig kontroll för att förhindra och bestraffa överträdelser på svenskt territorium av bestämmelser som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor.

Sverige får också skydda arkeologiska och historiska föremål som påträffas inom den angränsande zonen. Kustbevakningen föreslås få
befogenheter att avvärja och ingripa mot brott i fråga om fornminnen. De nya lagarna liksom följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars
2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av Sveriges havsgränser

  En särskild utredare ska se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Gränser i havet

  Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

Proposition (2 st)

 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

 • Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

  I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater uttryckta i det svenska referenssystemet SWEREF 99. Lagen ersätter dels nuvarande lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, dels berörda bestämmelser i nuvarande lagstiftning om kontinentalsockeln och om Sveriges ekonomiska zon. Det föreslås även vissa följdändringar i andra lagar.