Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Gränser i havet SOU 2015:10

Publicerad Uppdaterad

Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Ladda ner:

På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. Detta är den första översynen som gjorts sedan dess.

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Detta har skett genom flygfotografering och genom manuella mätningar längs strandlinjen och vid skär längre ut till havs. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.

Utredaren lägger också fram ett förslag om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster. Syftet med en angränsande zon är att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd. Sverige får samtidigt rätt att skydda det marina kulturarvet inom de havsområden som omfattas av den angränsande zonen, en möjlighet som Sverige inte utnyttjar i dag.

Mot bakgrund av det nya förslaget till baslinjesträckning ska en anpassning ske av den yttre gränsen för Sveriges sjöterritorium.
Utredningen har härutöver haft i uppdrag att lägga fram förslag om inrättande av en angränsande zon i hela eller delar av det område som gränsar till svenskt territorialhav och i samband med detta utreda vilken verksamhet som kan tänkas uppkomma för relevanta myndigheter när en sådan zon inrättas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av Sveriges havsgränser

  En särskild utredare ska se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Gränser i havet

  Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern teknik medger.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

Proposition (2 st)

 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  Regeringen föreslår att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till fastigheterna (enskilt vatten).

 • Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

  I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater uttryckta i det svenska referenssystemet SWEREF 99. Lagen ersätter dels nuvarande lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, dels berörda bestämmelser i nuvarande lagstiftning om kontinentalsockeln och om Sveriges ekonomiska zon. Det föreslås även vissa följdändringar i andra lagar.