Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel Prop. 2016/17:207

Publicerad

I denna proposition föreslås att kommuner ska utöva tillsyn över att lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel följs i fråga om tankstationer för väte. Tillsynen ska utövas av samma kommunala nämnd som utför tillsyn över tankstationen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. En kommun ska få sluta avtal med ackrediterade organ om att det ackrediterade organet ska bistå kommunen i kommunens tillsyn. Ett sådant avtal ska inte få omfatta uppgifter som innefattar myndighetsutövning.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)