Ändringar i konkurrenslagen 2017/18:15

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Ladda ner:

Vidare föreslås att konkurrenslagen anpassas till förändringar i EU:s
konkurrensregler när det gäller vissa konkurrensbegränsande avtal inom
försäkringssektorn. Ändringen innebär att undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete inte ska gälla för sådana avtal som avses i lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, en lag som regeringen föreslår ska upphävas. Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

    Regeringen beslutade den 30 april 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktioner samt om företagskoncentrationer.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i konkurrenslagen

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Proposition