Proposition från Finansdepartementet

Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor Prop. 2017/18:137

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas
vid utgången av 2018 genom likvidation, att det införs en utökad
föreskriftsrätt i fråga om kreditinstituts kreditprocess och jävskrediter
samt att det görs vissa ändringar i regelverket om krishantering.
Förslagen innebär att det införs en ny lag, lagen om upplösning av
Sparbankernas säkerhetskassa.

Genom den nya lagen upphävs lagen om sparbankernas säkerhetskassa och kungörelsen med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 om sparbankernas säkerhetskassa. Det föreslås också ändringar i sparbankslagen, lagen om medlemsbanker, lagen om insättningsgaranti, inkomstskattelagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, aktiebolagslagen, lagen om värdepappersmarknaden, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan