Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten Prop. 2020/21:44

Publicerad

I propositionen föreslås att lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel anpassas med anledning av en ny EU-förordning om spritdrycker. Hänvisningar i dessa lagar till den nu gällande EU-förordningen om spritdrycker föreslås ändras så att lagarna i stället kompletterar den nya EU-förordningen.

Ladda ner:

Vidare föreslås att lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel även ska komplettera en ny EU-förordning med anledning av EU:s tillträde till Genèveakten inom
Lissabonöverenskommelsen. Slutligen görs bedömningen att den som ansöker om skydd enligt det nya systemet ska betala den registreringsavgift om 1 000 schweizerfranc som EU måste betala för en registrering av en skyddad beteckning enligt Genèveakten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)