Proposition från Socialdepartementet

Uppföljning av vaccinationer mot covid -19 Prop 2020/21:47

Publicerad

Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram breddas till att också omfatta vaccinationer mot covid -19. Regeringen föreslår också att lagens rubrik ändras till lag om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Ladda ner:

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas till registret, hur dessa får behandlas i registret och vem som ska lämna uppgifterna.

Ansvar för att lämna in uppgift om dosnummer

Regeringen föreslår ytterligare ändringar i lagen. Dessa ändringar innebär bland annat att vårdgivare som ansvarar för vaccination mot covid-19 ska lämna uppgift om vaccinationens dosnummer till vaccinationsregistret.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Uppföljning av vaccinationer mot covid -19

    Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram breddas till att också omfatta vaccinationer mot covid -19. Regeringen föreslår också att lagens rubrik ändras till lag om register över nationella vaccinationsprogram m.m.