Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Förbud mot erkännande av utländska månggiften Prop. 2020/21:149

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen ett gene­rellt förbud mot att erkänna mång­giften som ingåtts enligt utländsk lag.

Ladda ner:

De utländska mång­giften som kommer i fråga för erkän­nande i Sverige rör i prak­tiken ute­slutande män som är gifta med flera kvinnor. Det är diskrimi­nerande att män tillåts ingå äkten­skap med flera kvinnor och inte för­enligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het. Regeringen före­slår därför en ny huvud­regel om att inga utländ­ska mång­giften ska erkän­nas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknyt­ning till Sverige när äkten­skapet ingicks. Undan­tag från för­budet ska endast kunna göras om det finns synner­liga skäl.

Regeringen föreslår även ett utvid­gat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar genom att anknyt­nings­kravet tas bort.

Regeringen föreslår också ett tydli­gare barn­rätts­per­spektiv vid inter­natio­nella fader­skaps­frågor. För­slaget inne­bär bl.a. att ett fader­skap grundat direkt på utländsk lag, till följd av att mannen är gift med den kvinna som fött barnet, ska gälla här i landet även om äkten­skapet inte erkänns under förut­sättning att det är giltigt i det land där barnet vid födel­sen fick sin hemvist.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skärpta regler om utländska månggiften

    Enligt svensk rätt är äktenskap monogama. Den som redan är gift får inte ingå något nytt äktenskap. Polygama äktenskap är däremot tillåtna i många andra länder.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...