Proposition från Finansdepartementet

Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin Prop. 2021/22:35

Publicerad

I propositionen föreslås att inköp som görs av Europeiska kommissionen eller andra EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin antingen ska undantas från mervärdesskatt eller medföra en rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

Ladda ner:

Ett undantag från mervärdesskatt föreslås också vid EUorgans import för sådana ändamål. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

De föreslagna ändringarna genomför rådets direktiv (EU) 2021/1159 av
den 13 juli 2021 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga undantag för import och vissa leveranser, med anledning av covid-19- pandemin.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut