Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken Prop. 2021/22:48

Publicerad

Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom unionen. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal förordningar som gäller för sjuårsperioder. Europeiska unionen beslutade den 24 juni 2021 om nya förordningar för programperioden 2021–2027. Förordningarna, som trädde i kraft den 1 juli 2021, förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder.

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen därför ändringar i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden, lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt lagen (2015:266) om lokala aktionsgrupper.

I propositionen föreslås även att lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. upphävs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållnings-politiken

    Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för den s.k. sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal EU-förordningar som upprättas för sjuårsperioder. Europeiska kommissionen har för den kommande programperioden 2021–2027 lagt fram förslag till ett flertal EU-förordningar. I denna promemoria föreslås ändringar i svensk lagstiftning med anledning av vissa av de föreslagna förordningarna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

    Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom unionen. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal förordningar som gäller för sjuårsperioder. Europeiska unionen beslutade den 24 juni 2021 om nya förordningar för programperioden 2021–2027. Förordningarna, som trädde i kraft den 1 juli 2021, förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder.