Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållnings-politiken N2021/00324

Publicerad

Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för den s.k. sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal EU-förordningar som upprättas för sjuårsperioder. Europeiska kommissionen har för den kommande programperioden 2021–2027 lagt fram förslag till ett flertal EU-förordningar. I denna promemoria föreslås ändringar i svensk lagstiftning med anledning av vissa av de föreslagna förordningarna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Ladda ner:

Kommissionens förslag till förordningar och förordningsändringar inför programperioden 2021–2027, som behandlas i denna promemoria, innefattar fem nya förordningar – dels en förordning om gemensamma bestämmelser om delad förvaltning för sju EU-fonder, dels fyra sektorsspecifika regelverk

 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt Instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018) 375 final av den 29 maj 2018, COM(2020) 23 final av den 14 januari 2020, COM(2020) 450 final av den 28 maj 2020), i fortsättningen kallad den nya förordningen om gemensamma bestämmelser.
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018) 9 (21) 372 final av den 29 maj 2018, COM(2020) 452 final av den 28 maj 2020), i fortsättningen kallad Regional- och sammanhållningsfonds förordningen.
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018) 374 final av den 29 maj 2018), i fortsättningen kallad Interregförordningen.
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+, (COM(2018) 382 final av den 30 maj 2018, COM(2020) 447 final av den 28 maj 2020), i fortsättningen kallad Socialfondsförordningen.
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020) 22 final av den 14 januari 2020, COM(2020) 460 final av den 28 maj 2020), i fortsättningen kallad Omställningsförordningen.

Kommissionen har dessutom föreslagit en förordning om ändringar i den nuvarande förordningen om gemensamma bestämmelser, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Förordningen trädde i kraft den 24 december 2020:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU), i fortsättningen kallad React-EU-förordningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållnings-politiken

  Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för den s.k. sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal EU-förordningar som upprättas för sjuårsperioder. Europeiska kommissionen har för den kommande programperioden 2021–2027 lagt fram förslag till ett flertal EU-förordningar. I denna promemoria föreslås ändringar i svensk lagstiftning med anledning av vissa av de föreslagna förordningarna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

  Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom unionen. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal förordningar som gäller för sjuårsperioder. Europeiska unionen beslutade den 24 juni 2021 om nya förordningar för programperioden 2021–2027. Förordningarna, som trädde i kraft den 1 juli 2021, förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder.