Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor Prop. 2021/22:112

Publicerad

Lagen om till­fälliga undan­tag för att under­lätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftade till att under­lätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjuk­domen covid-19 kunde minimeras. Lagen var tids­begränsad och upphörde att gälla vid utgången av 2021.

Ladda ner:

På grund av den kraftigt ökade smitt­spridningen i sam­hället föreslår regeringen i denna propo­sition att den till­fälliga regle­ringen ska återinföras.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och upp­höra att gälla vid årsskiftet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...