Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation 2021/22:136

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. I sak motsvarar den nya lagen i stora delar den hittillsvarande lagen med de ändringar och tillägg som föranleds av direktivet.

Ladda ner:

Bland nyheterna kan följande nämnas:

 • Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster omfattas av vissa regler i lagen.
 • I ett harmoniserat frekvensutrymme får tillstånd att använda radiosändare beviljas för annan användning än den som följer av de harmoniserade villkoren.
 • Regleringslättnader införs för företag med betydande inflytande på en marknad som bedriver endast grossistverksamhet och vid saminvesteringar i anläggning av nya optiska fibernät.
 • Regleringsmyndigheten ges verktyg att mer precist skräddarsy det tillträde till ett fastighetsnät som bäst åtgärdar ett konkurrensproblem på slutkundsnivå.
 • En myndighet ska som utgångspunkt ge en operatör tillträde till byggnader m.m. för installation av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd.
 • Skyddet för slutanvändare stärks genom regler om bl.a. information
  som ska lämnas innan ett avtal ingås, byte av tillhandahållare av
  internetanslutningstjänster och paketerbjudanden.
 • Sanktionsavgifter införs för vissa överträdelser av lagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)