Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s dataförvaltningsförordning Prop. 2023/24:73

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten).

Ladda ner:

Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om tillsyn av företag som förmedlar data och av fysiska och juridiska personer som vidareutnyttjar skyddade data enligt EU:s dataförvaltningsförordning.

Vidare föreslås kompletterande bestämmelser om tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande enligt EU:s dataförvaltningsförordning i lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. 

Genom lagändringarna införs bl.a. bestämmelser om handläggningstiden i ärenden om tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande och bemyndiganden för regeringen att utse behöriga organ och meddela föreskrifter om avgifter vid tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande. 

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 2 augusti 2024.

Laddar...