Proposition från Justitiedepartementet

Effektivare bevisupptagning inom EU Prop. 2021/22:142

Publicerad

I november 2020 antogs en om­arbetad EU-förordning om sam­arbetet kring bevis­upp­tagning på civil­rättens område. Det huvud­sakliga syftet med omarbet­ningen har varit att effekti­visera sam­arbetet genom att digitali­sera för­farandet i så stor utsträck­ning som möjligt.

Ladda ner:

Änd­ringarna i den omarbe­tade förord­ningen inne­bär bland annat att all kommu­nikation mellan medlems­staterna ska ske elektro­niskt via ett decentra­liserat it-system. När munt­lig bevis­ning ska tas upp direkt av den ansö­kande medlems­staten ska video­konferens eller annan teknik för distans­kommu­nika­tion som huvud­regel användas. Vidare införs en möjlig­het att ta upp bevis­ning på en annan medlems­stats territo­rium med hjälp av diplo­matiska och konsulära tjänstemän.

EU-förord­ningen blir direkt tillämplig i Sverige men medför följd­änd­ringar i tre lagar. I proposi­tionen lämnas förslag till lag­änd­ringarna, som inne­bär att hän­vis­ningar till den tidigare förord­ningen om bevis­upp­tagning ändras till att avse den nya förord­ningen om bevis­upp­tagning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU

    I november 2020 antogs omarbetade EU-förordningar om samarbete kring delgivning och bevisupptagning på civilrättens område. Det huvudsakliga syftet med omarbetningen av förordningarna har varit att effektivisera samarbetet genom att digitalisera förfarandet i så stor utsträckning som möjligt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Effektivare bevisupptagning inom EU

    I november 2020 antogs en om­arbetad EU-förordning om sam­arbetet kring bevis­upp­tagning på civil­rättens område. Det huvud­sakliga syftet med omarbet­ningen har varit att effekti­visera sam­arbetet genom att digitali­sera för­farandet i så stor utsträck­ning som möjligt.

Svensk författningssamling (7 st)