Remiss av Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU Diarienummer: Ju2021/02498

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen promemorian Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU (Ds 2021:21). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.