Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU Ds 2021:21

Publicerad

I november 2020 antogs omarbetade EU-förordningar om samarbete kring delgivning och bevisupptagning på civilrättens område. Det huvudsakliga syftet med omarbetningen av förordningarna har varit att effektivisera samarbetet genom att digitalisera förfarandet i så stor utsträckning som möjligt.

Ladda ner:

Ändringarna innebär bland annat följande.

 • All kommunikation mellan medlemsstaterna ska ske elektroniskt via ett decentraliserat it-system.
 • En aktör i en medlemsstat ska kunna delge en person i en annan medlemsstat direkt på elektronisk väg.
 • Medlemsstaterna ska hjälpa varandra med adressförfrågningar i ärenden om delgivning.
 • När muntlig bevisning ska tas upp direkt av den ansökande medlemsstaten ska det som huvudregel ske med användande av videokonferens eller annan teknik för distanskommunikation.
 • Det ska vara möjligt att ta upp bevisning på en annan medlemsstats territorium med hjälp av diplomatiska och konsulära tjänstemän.

Förordningarna blir direkt tillämpliga i Sverige och andra medlemsstater i EU, men kräver ändringar i kompletterande svenska författningar. I promemorian lämnas sådana förslag. Huvuddelen av artiklarna i förordningarna ska börja tillämpas den 1 juli 2022. De artiklar som rör metoden för översändande av framställningar och andra handlingar ska börja tillämpas först vid en senare tidpunkt som är beroende av när de genomförandeakter som inrättar det decentraliserade it-systemet antas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU

  I november 2020 antogs omarbetade EU-förordningar om samarbete kring delgivning och bevisupptagning på civilrättens område. Det huvudsakliga syftet med omarbetningen av förordningarna har varit att effektivisera samarbetet genom att digitalisera förfarandet i så stor utsträckning som möjligt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Effektivare bevisupptagning inom EU

  I november 2020 antogs en om­arbetad EU-förordning om sam­arbetet kring bevis­upp­tagning på civil­rättens område. Det huvud­sakliga syftet med omarbet­ningen har varit att effekti­visera sam­arbetet genom att digitali­sera för­farandet i så stor utsträck­ning som möjligt.

Svensk författningssamling (7 st)

Laddar...