Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg Prop. 2022/23:62

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.

Ladda ner:

Det föreslås nya bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland annat skyldighet för hamnar
– att inneha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från
fartyg och att informera om innehållet i planen,
– att lämna kvitto till fartyg på det avfall som fartygen har lämnat, och
– att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheterna om sin verksamhet.

Det föreslås att kommunerna ska pröva frågor om att godkänna planer för mottagning och hantering av avfall från fartyg när det gäller fritidsbåtshamnar och att kommunerna ska utöva tillsyn över sådana hamnar.

Förbudet i lag för hamnar att ta särskilt betalt för mottagning av avfall tas bort och ersätts av en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för den som svarar för en mottagningsanordning att ta ut avgift för mottagandet.

För överträdelser införs ett sanktionsavgiftssystem. Nuvarande straffbestämmelser tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023. Någon sanktionsavgift ska inte påföras för överträdelser som avser fritidsbåtshamnar före den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

    I promemorian lämnas förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ska genomföras i lag och förordning. Det föreslås att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som hamnar är skyldiga att ha även ska vara godkänd. Godkännandet ska göras av Transportstyrelsen när det gäller handels- och industrihamnar och av kommunerna när det gäller fritidsbåtshamnar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition