Proposition från Försvarsdepartementet

Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen Prop. 2022/23:93

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Ladda ner:

Ändringarna innebär bland annat följande:

 • Försvarsmakten ska ha samma möjlighet som Försvarets materielverk
  att i vissa enskilda fall besluta om undantag från lagen om upphandling
  på försvars- och säkerhetsområdet som är nödvändiga med hänsyn till
  Sveriges väsentliga säkerhetsintressen.
 • Beloppsgränsen för när Försvarsmakten och Försvarets materielverk
  får besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och
  säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga
  säkerhetsintressen ska höjas till 200 000 000 kronor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)