Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet Skr. 2010/11:161

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet – Lärdomar i ljuset av utvecklingen i Baltikum 2005–2007, granskat Finansinspektionens och Riksbankens insatser för finansiell stabilitet under perioden 2005–2007. Vissa av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer är frågor för Riksbanken och/eller riksdagen. Riksbanken är en oberoende myndighet under riksdagen, varför regeringen inte kommenterar Riksrevisionens bedömningar och rekommendationer som avser Riksbanken.

Regeringen instämmer till stora delar i Riksrevisionens iakttagelser att bankerna ökade sina risker genom expansionen i Baltikum och att myndigheterna, liksom många andra, underskattade dessa risker. Regeringen instämmer också till stora delar i Riksrevisionens bedömning att åtgärder behöver vidtas för att stärka dels det ramverk som i tid ska upptäcka risker som hotar den finansiella stabiliteten, dels ramverket för hantering av finansiella kriser som uppstår. Flertalet av de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar är föremål för utredning av Finanskriskommittén (Fi 2011:02).