Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022 Skr. 2022/23:130

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2022.

Ladda ner:

I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2022 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni. Av skrivelsen framgår bl.a. följande.

 • Mot bakgrund av att utvecklingen varit svag på finansmarknaderna
  hade Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) under
  2022 den lägsta avkastningen sedan den globala finanskrisen 2008. Det
  samlade resultatet för buffertfonderna uppgick till -160 miljarder
  kronor efter kostnader, vilket motsvarar en avkastning på -8,0 procent.
  Den genomsnittliga avkastningen har varit 6,2 procent per år sedan det
  nuvarande pensionssystemet infördes 2001. Vid utgången av 2022
  uppgick det samlade kapitalet i buffertfonderna till 1 825,8 miljarder
  kronor. Buffertfonderna har därmed bidragit positivt till den långsiktiga
  finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet.
 • Varje buffertfonds styrelse fastställer det övergripande avkastningsmålet för fonden. Av regeringens utvärdering framgår att buffertfonderna har uppnått de långsiktiga avkastningsmål som styrelserna fastställt.
 • Första–Fjärde AP-fonderna har även uppfyllt rollen som buffert genom att hantera löpande avgiftsmedel och utbetalningar för inkomstpensionssystemets räkning. Fonderna har haft den betalningsberedskap som behövs för uppgiften. Under 2022 var nettoflödet mellan Första–Fjärde AP-fonderna och inkomstpensionssystemet efter administrationskostnader ca 20 miljarder kronor, vilket är 11 miljarder mindre än föregående år.