Skrivelse från Finansdepartementet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021 Skr. 2021/22:104

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden 2017–2021. Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken:

  • Statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.
  • Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Målet för statsskuldspolitiken är långsiktigt och utvärderas därför över rullande femårsperioder. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast den 25 april vartannat år.

När det gäller den nu aktuella utvärderingsperioden kan följande noteras.

  • Den okonsoliderade statsskulden minskade under utvärderings-perioden från motsvarande 29 procent till 22 procent av BNP.
  • Lånebehovet minskade under utvärderingsperioden och var vid periodens slut negativt.
  • Kostnaden för statsskulden har sett över hela utvärderings-perioden varit historiskt låg, framför allt på grund av det låga ränteläget.
  • Riktlinjerna för statsskuldens förvaltning har förändrats stegvis mot en mer övergripande styrning och blivit mer ändamålsenliga.
  • Riksgäldskontorets styrning avseende statsskuldens löptid och sammansättning har varit i enlighet med regeringens riktlinjer.
  • Riksgäldskontorets principer och strategier för marknads- och skuldvård bidrar till att uppnå det statsskuldspolitiska målet.

Sammantaget bedömer regeringen att såväl regeringens riktlinjer som Riksgäldskontorets tillämpning av riktlinjerna i allt väsentligt har legat i linje med målet för statsskuldspolitiken, som är att långsiktigt minimera kostnaden med beaktande av risk. Förvaltningen av statsskulden har bedrivits inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.