Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019-2023 Skr. 2023/24:104

Publicerad

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden 2019–2023.

Ladda ner:

Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken:

  • Statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt
    minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.
  • Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer.

Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets
förvaltning av statsskulden. Målet för statsskuldspolitiken är långsiktigt
och utvärderas därför över rullande femårsperioder. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast den 25 april vartannat år. 

När det gäller den nu aktuella utvärderingsperioden kan följande
noteras.

  • Den okonsoliderade statsskulden minskade under utvärderingsperioden från 22 procent till 16 procent av BNP.
  • Lånebehovet minskade totalt sett under utvärderingsperioden, men ökade dock under ett specifikt år, 2020. Kostnaden för statsskulden har under utvärderingsperioden stigit från historiskt låga nivåer, med en kraftig ökning under 2022 som främst berodde på den höga inflationen och en svagare krona, till att åter sjunka något under 2023.
  • Riktlinjerna för statsskuldens förvaltning har antagit en mer övergripande styrning och blivit mer ändamålsenliga. Inför 2023 beslutades det att valutaexponeringen ska avvecklas successivt för att anta riktvärdet noll från och med 2027.
  • Riksgäldskontorets styrning avseende statsskuldens löptid och sammansättning har varit i enlighet med regeringens riktlinjer.
  • Riksgäldskontorets principer och strategier för marknads- och skuldvård bidrar till att uppnå det statsskuldspolitiska målet.

Sammantaget bedömer regeringen att såväl regeringens riktlinjer som
Riksgäldskontorets tillämpning av riktlinjerna i allt väsentligt har legat i
linje med målet för statsskuldspolitiken.

Laddar...