Skrivelse från Socialdepartementet

Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården Ds. 2015:52

Publicerad

Denna promemoria utgör ett komplement till Ds 2015:18, Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det även i tandvårdslagen införs förtydligande krav på vårdgivaren gentemot patienter som söker vård enligt patientrörlighetsdirektivets bestämmelser. Dels att vårdgivaren informerar om den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal, det s.k. vårdgivarregistret, om patientnämndernas verksamhet, och om rätten till patientskadeersättning, dels tillhandahåller en specificerad faktura avseende kostnaderna för den vård som patienten har erhållit. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Remiss

  • Remiss Ds 2015:52 Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition