En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 Skr. 2020/21:92

Publicerad

I denna skrivelse presenterar regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Arbetsmiljöstrategin anger regeringens långsiktiga politiska inriktning för området under de kommande fem åren. I skrivelsen presenteras hur strategin styr mot uppsatta mål, genomförande av strategin samt hur den ska följas upp.

Ladda ner:

Myndigheterna på arbetsmiljöområdet får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner, vilket ger dem en mer framträdande och tydligare roll att stödja genomförandet av arbetsmiljöstrategin. Regeringen kommer att fortsätta ha ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter. Det övergripande målet för arbetsmiljöstrategin är det av riksdagen beslutade målet för arbetslivspolitiken om goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män (prop. 2011/12:1 utg.omr. 14 avsnitt 4.3, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88) samt regeringens mål om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till utveckling av både individer och verksamheter (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14 avsnitt 5.1). Delmålen för arbetsmiljöstrategin är följande:

 • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt
  arbetsliv.
 • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och
  välbefinnande.
 • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av
  jobbet.
 • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska
  aldrig vara ett konkurrensmedel.