Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete Skr. 2021/22:54

Publicerad

Riksrevisionen har i sin rapport AP-fondernas hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning (RiR 2021:18) redovisat granskningen av om AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt. I denna skrivelse redogörs för regeringens och AP-fondernas bedömningar med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till deras uppdrag. Riksrevisionen anser dock att det finns åtgärder som AP-fonderna och regeringen bör vidta för att de förvaltade fondmedlen ytterligare ska främja riksdagens mål och intentioner om en hållbar utveckling. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  1. ta initiativ till att förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning
  2. utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen så att den tydligare svarar på om Första–Fjärde AP-fonderna uppfyller de lagstadgade kraven på att fondmedlen förvaltas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande och
  3. utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen så att det samlade resultatet av AP-fondernas hållbarhetsarbete framgår tydligare

Regeringen instämmer i att Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning bör förtydligas. Regeringen instämmer även i Riksrevisionens rekommendationer om att utveckla den årliga skrivelsen om AP-fondernas verksamhet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.